Menu
home
>>
“ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก”

“ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก” ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ) เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน 15 มิถุนายนของทุกปี (ASEAN Dengue Day) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ตระหนักถึงการป้องกันโรคและร่วมกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งโรคไข้เลือดออก ถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขในกลุ่มประเทศอาเซียน แต่ละปีพบผู้ป่วยไม่ต่ำกว่าปีละ 200,000 ราย และด้วยสภาพภูมิประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เหมาะสำหรับการแพร่พันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก

Scroll Up Skip to content