Menu

ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
งบทดลอง
แจ้งเวียนหน่วยงาน
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบทลำปาง 2020 – บ้านต้นผึ้ง ช่วง กม.ที่ 0+000 – 2+860 ระยะทาง 2.860 กิโลเมตร ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร และตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 สายทาง

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบทลำปาง 2020 – บ้านต้นผึ้ง ช่วง กม.ที่ 0+000 – 2+860 ระยะทาง 2.860 กิโลเมตร ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร และตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 1 สายทาง

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบทลำปาง 2020 – บ้านต้นผึ้ง ช่วง กม.0+000 – 2+860 ระยะทาง 2.860 กิโลเมตร ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร และตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศประกวดราคา งานอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนสาย ลป.๕๐๒๖ แยกทางหลวงชนบท ลป.๒๐๐๔ – บ้านสบเมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

Scroll Up Skip to content